MR34/MR35/MR36
Gimmel ring
Etsuko Sonobe
TORAFU ARCHITECTS